Актуальні Питання Медицини та Фармації

СУДОВА ФАРМАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМІСІЙНОЇ СУДОВО – МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЙСНОЇ ПРИЧИНИ СМЕРТІ ПОСТРАЖДАЛОЇ В ДОРОЖНЬО – ТРАНСПОРТНІЙ ПРИГОДІ ОСОБИ, ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВИЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВИНУВАТЦЯ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Mar 20, 2021

О.С. Абросимов, О.О. Абросимова, О. В. Січкаренко 

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного
та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації. Харків.

Ключові слова:

неповний діагноз; неправильна тактика лікування; класифікація сукупних травм; недостатність профілактичних заходів; загострення наявних хвороб; безпосередня причина смерті; кваліфікація дій винуватця ДТП в суміжних випадках

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. Авторське право 99317, Україна. «Медичне та фармацевтичне право (4-
те видання)» / Шаповалов В. В. Шаповалова В.О., Шаповалов В. В., Грицик А. Р., Деркач А. І., Січкаренко О. В., Феденько С. М., Сас І. А. (Україна). №100944;
заявл. 21.09.2020 ; опубл. 31.08.2020.
2. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы. М.:
Медицина,1988. 528 с. 2.
3. Диагностика причин смерти при механических повреждениях. Т. 7:
Причины смерти при механических повреждениях / В.Н. Крюков, Б.А. Саркисян,
В.Э. Янковский и др. Новосибирск: Наука, 2003. 131 с.
4. Джемс-Леви Е.Д. Значение переживаемости для сердечно-сосудистой
системы в анемизации трупов после прижизненной травмы // Современная
диагностика в судебной медицине. Кишинев, 1981. С. 95-96.
5. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандилов Г.Г. Формулировка и
сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического
диагнозов. М., 2003. 44 с.
6. Клевно В.А., Хохлов В.В. Судебная медицина: учебник для вузов / В.
А. Клевно, В. В. Хохлов. М.: Издательство Юрайт, 2014.
7. Кухарев Д. Ю., Сверчинская А. А., Вечёра Е. А., Байгачёв Д. И.,
Новикова Е. А., Свирида Н. Ю. Судебно-медицинская диагностика осложнений
при сочетанной травме // Молодой ученый. 2018. №16. С. 36-38. — URL
https://moluch.ru/archive/202/49477/
8. Медичне та фармацевтичне право: навч. посіб. для студентів денної та
заочної форми навчання. Серія «Медичне та фармацевтичне право». Шаповалов
В. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Бутко Л. А., Бутко А. Ю. 3-є вид. зі
змінами та доповненнями. Харків -Київ: ХМАПО, 2020. 128 с.
9. Международная статистическая классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем. Десятый пересмотр, Том 2. ВОЗ Женева, 1995. С. 34
10. Правоотношения в фармацевтическом секторе Украины / А.С.Абросимов, В.В.Шаповалов, В.А.Шаповалова, А.А.Верхуша // Український вісник психоневрології. 2006. Т. 14. Вип. 2 (додаток). С. 25–27.
11. Рогов К.А., Владимирцева А.Л. Правила формулировки и
сопоставления заключительного клинического и патологоанатомического
диагнозов. М.: Изд-во РУДН, 2005. 20 с

12. Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Абросимов О.С. Судово-фармацевтичні дослідження впливу психоактивних речовин на наслідки
дорожньо-транспортних пригод // Ліки України. 2004. №9 (додаток). С.77–81

PDF

Ліцензія: