Actual Problems of Medicine and Pharmacy

Current | Archives       Ua

MEDICINE AND PHARMACEUTICAL LAW CIRCULATION SYSTEM

Mar 20, 2021

V. A. Shapovalovа

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Medical and Pharmaceutical Law, General and Clinical Pharmacy. Kharkiv

Keywords:

pharmaceutical law, medical law, forensic pharmacy, circulation, medicines, control regime

Abstract:

It is proved that the harmonization of medicine and pharmacy to the EU requirements is based on the components of medical and pharmaceutical law: medical legislation, pharmaceutical legislation, forensic pharmacy, evidence-based medicine, evidence-based pharmacy, drug control regime. An interpretation of the components of medical and pharmaceutical law is given. The system of circulation of medicines is resulted.

Author’s biography:

References:

1. Клиническое применение безрецептурных лекарственных средств /
В.А.Шаповаловой, А.В.Стефанов, И.М.Трахтенберг, В.В.Шаповалов /
Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарственные средства,
отпускаемые без рецепта врача.–Х.: Факт, 2005.–С. 30–634.
2. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення
«Медичне та фармацевтичне право у стоматології» / Шаповалова В.О.,
Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Діасамідзе Е.Д. та ін. – Х.: ХМАПО, 2017. –
14 с.
3. Організація контролю якості лікарських засобів: навчально-методичний
посібник для самостійної роботи / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Ю. В.
Васіна, С. І. Зброжек. – Харків: ХМАПО, 2016. – 56 с.
4. Порядок контрольно-дозвільного обігу прекурсорів на засадах
фармацевтичного права: навч. посіб. з грифом МОН (серія: Фармацевтичне право) / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов, О.В. Пересипкін;
за заг. ред. В.В. Шаповалова. – Х., 2011. – 56 с.
5. Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство,
як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики в
сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних
речовин на 2011-2017 р.р.: матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20
листопала 2010 р., м. Харків) / За ред. В.В. Шаповалова, В.В. Шаповалова (мл.),
В.О. Шаповалової. – Х., 2010. – 190 с.
6. Таирова К. Е., Дильбарханова Ж. Р., Шаповалова В. А., Шаповалов В.
В., Датхаев У. М. Фармацевтическое права, как отрасль права. Матер. V Міжнар.
наук.-практ. інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та
перспективи» (25-26 квіт. 2019 р., м. Харків – Х.: НФаУ, 2019. С.55 – 63.
7. Тимчасовий глосарій базових термінів і понять з фармацевтичної
діяльності (поглиблений порівняльний аналіз чинного законодавства з охорони
здоров’я ) : наук.-практ. посіб. /уклад.: Є. Г. Книш, М. С. Пономаренко, І. М.
Алексєєва, В. О. Шаповалова та ін. – Запоріжжя: Запорізький ДМУ, 2010. – 104
с.
8. Учебная программа и тестовые вопросы по фармацевтическому праву /
С.М. Мусоев, В.А. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.). –
Душанбе, 2012. – 26 с.
9. Уніфіковані програми з медичного та фармацевтичного права, судової
фармації, організації і управління фармацією, загальної фармації, клінічної
фармації / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В.Шаповалов, О.В.Галацан, та
ін. – Х.: ХМАПО, 2014. – 204 с.
10. Уніфіковані програми та навчальні модулі з фармацевтичного права,
фармацевтичного законодавства, судової фармації та доказової фармації / В.О.
Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.П. Черних, В.В. Шаповалов (мл.). – Х.: ПП
Степанов В.В., 2008. – 112 с.
11. Фармацевтичне законодавство: навч. посіб. з грифом МОН України
(серія: Фармацевтичне право) / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, М.М. Халін,
В.В. Шаповалов та ін. – [2-е вид.]. – Х., 2010. – 142 с.12. Фармацевтическое и медицинское право: уч. пособ. (серия:
Фармацевтическое право) / В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А.
Шаповалова; под ред. В.В.Шаповалова. – [1-е изд.]. – Х.: Изд-во «Скорпион»,
2011. – 208 с.
13. Фармацевтичне і медичне право України (фармацевтичне і медичне
законодавство, судова фармація, доказова фармація) : матеріали ІХ Міжнар.
наук.-практ. конф. (16 листоп. 2012 р., м. Харків) / За ред. О. В. Галацана, В. В.
Шаповалова, В. В. Шаповалова (мл.), В. О. Шаповалової. – Х., 2012. – 248 с.
14. Фармацевтичне право: нормативно-правова характеристика харчових
продуктів. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи /
В.О.Шаповалова, Н.Г.Малініна, А.Г.Мовсісян. – Харків: ХМАПО, 2015. – 36 с.
15. Фармацевтичне право та судова фармація: словник термінів /
В.О.Шаповалова, В.В.Шаповалов, О.С.Абросимов, І.К.Сосін та ін. //
Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник – лікар – пацієнт –
провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи: Мат. наук.-практ.
конф.–Ліки України.–2005.–№9 (додаток).–С.213–236.
16. Шаповалова В.А. Справочник по правовой и судебной фармации /
В.А.Шаповалова, В.В.Шаповалов. – Х.: “Торсинг”, 1997. – 656 с.
17. Шаповалова В. О. Предмет «Медичне і фармацевтичне право».
Взаємозв’язок з медичними, фармацевтичними та юридичними дисциплінами.
Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні // Слобожанські читання.
Фармацевтичне і медичне право України: інновації, доступність і перспективи
розвитку організації фармацевтичної справи: матеріали ХV міждисц. наук.-
практ. конф. за участю міжнар. фахівців, 15-16 листопада 2018 р., м. Харків. Х.,
2018. С. 85–91.
18. Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Стефанов А.В., Трахтенберг И.М.
Клиническое применение лекарственных средств // Лекарственные средства в
неврологии, психиатрии и наркологии. – Х.-К.: «Факт», 2003. – С. 228–438.
19. Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy:
Study book (series: Pharmaceutical law) / V.A. Shapovalova, V.V. Shapovalov (Jr.),
V.V. Shapovalov, Ju.V. Vasina, V.Yu. Koneva. – [3-rd ed.]. – Kharkiv, 2011. – 160 p.20. Shapovalov V. V. (Jr.), Tairova K. Y., Shapovalova V. A., Datkhayev U. M.,
Shapovalov V. V., Dilbarkhanova Zh. R. Introduction to pharmaceutical law:
parameters of the control regime and stages of medicines circulation: 9th International
youth conference “Perspectives of science and education” (May 10, 2019).
SLOVO\WORLD, Accent Graphics communications. Publishing Premier Publishing
s.r.o., the editor, the editorial board. New York, USA. 2019. P. 133-142.
21. Shapovalov V.V. (assoc. prof.), Shapovalova V.А., Shapovalov V.V.,
Radionova V.A. The sense of pharmaceutical and medical law in the system of
healthcare. High scientific goals ‘2018. SWorld – Desember 2018 URL:
https://www.sworld.education/index.php/ru/veterinary-medicine-and-pharmaceuticals-be6/the-technology-of-medicine-be6/3079 

PDF

License: