Actual Problems of Medicine and Pharmacy

Current | Archives       Ua

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHARMACOTHERAPY WITH TARGET NANOTHERAPY ON THE PRINCIPLES OF EVIDENCE MEDICINE AND PHARMACY

Mar 20, 2021

V.V. Shapovalov

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Medical and Pharmaceutical Law, General and Clinical Pharmacy. Kharkiv.

Keywords:

evidence-based medicine, evidence-based pharmacy, nanotechnology, nanotherapy, pharmacotherapy, combination drugs.

Abstract:

The data of the literature on the use of innovative technologies in the
pharmacotherapy of different contingents of patients with the help of targeted
nanotherapy on the basis of evidence-based medicine and evidence-based pharmacy
are analyzed and systematized. The main directions of using nanotechnologies in pharmacy and medicine are indicated. There are 5 main areas of application of
nanotechnology in medicine and pharmacy. It is suggested that the most promising in this area of pharmacotherapy are over-the-counter drugs and combined prescription drugs using the transdermal delivery method. The means of drug delivery (liposomes, bacteria; polymeric nanostructures (nanospheres, nanocapsules); dendrimers; carbon nanoparticles (nanotubes, fullerenes); compounds of silicon oxide, as well as various metals (gold, silver, platinum) have been systematized. The main stages of the search for innovative ways to create new drugs using targeted nanotherapy in pharmacy and medicine are outlined.

Author’s biography:

References:

1. Авторське право 45659, Україна. Уніфіковані програми з фармацевтичного та медичного права (фармацевтичного, медичного законодавства, судової фармації та доказової фармації) / В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.), В. О. Шаповалова, О. В. Галацан, Ю. В. Васіна, Н. Г.
Малініна, В. О. Радіонова, О. О. Курижева, В. О. Омельченко, Т. О. Лебедєва, А.
Г. Мовсісян (Україна). – № 45948 ; заявл. 16.07.12 ; опубл. 17.09.12.
2. Ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу, гепатопротекторів
нового покоління та біоадаптивного регулювання систем в наркології /
[І. К. Сосін, А. Є. Горбань, О. Ю. Гончарова та ін.] // Довженківські читання:
Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою : матеріали ХV Укр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 8-9 квітня 2014 р. Х.: Плеяда, 2014. С. 228–231.3. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / [І. В. Лінський, М. В. Голубчиков, О. І. Мінко та ін.] // Щорічний аналітичний огляд. 2007. Вип. IV. 52 с.
4. Волох Д. С. Фармацевтичне право та судова фармація в законодавчому
регулюванні обігу лікарських засобів та здійсненні фармацевтичної діяльності.
Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3, додаток. С. 155.
5. Всеобщий доступ к медицинским услугам – неотъемлемое право человека на здоровье [Электронный ресурс] / [Г. Ooмс, C. Бролан, Н. Эгермонт и др.] // Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. – 2013. Вып. 91, № 1–6. С. 2–3. Режим доступа:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91026/1/9789244506226_rus.pdf
6. Доказова фармація і медицина в наркології щодо біоадаптивного
регулювання: ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу при обігу
(введенні) гепатопротекторів та прополісу / [В. В. Шаповалов (мол.), І. К. Сосін,
В. О. Шаповалова та ін.] // Апітерапія України: матеріали V з’їзду апітерапевтів
і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів, 15–16
жовт. 2015 р. Х. : Оригінал, 2015. –С. 414-422.
7. Інноваційні аспекти застосування мембранного плазмаферезу в
комплексному лікуванні опіоїдної та коаксилової залежності / [І. К. Сосін,
О. Ю. Гончарова, Ю. Ф. Чуєв та ін.] // Архів психіатрії. 2012. Т. 18, № 1. С. 87–93.
8. Кетанов як засіб замісної терапії в системі лікування хворих на наркоманію і токсикоманію / В. О. Шаповалова, І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, Г. М. Вишар // Клінічна фармація: 10 років в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Х., 2003. С. 41.
9. Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності:
нові перспективи наркології / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, О. Ю. Гончарова,
Ю. Ф. Чуєв та ін.] // Архів психіатрії. 2011. Т. 17. № 4. С. 84–89.
10. Линский И. В. Генетические, средовые и судебно-фармацевтические детерминанты развития состояний зависимости в условиях современной Украины / И. В. Линский, А. И. Минко, В. В. Шаповалов // Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і
перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец.,
13–14 лист. 2014 р. Х.: Мадрид, 2014. С. 325-331.
11. Лінський І. В. Офіційні дані медичної статистики і судової фармації у вивченні причинно-наслідкових зв’язків поширеності серед громадян наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДУ / І. В. Лінський, В. В. Шаповалов // Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації,
якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського)
самоврядування : матеріали ХІІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец., 19-
20 листоп. 2015 р. Х.: Сногінова О. Є., 2015. С. 161-168.
12. Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опіоїдній залежності : метод. реком. / [І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, В. В. Шаповалов та ін.]. К.: Укр. центр наук. мед. інформації та пат.-ліценз. роботи МОЗ України, 2011. 20 с.
13. Наркологія : національний підручник з грифом МОН та МОЗ / [І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, А. П. Артемчук та ін.]; за ред. І. К. Сосіна, Ю. Ф. Чуєва. Х.: Колегіум, 2014. 1428 с.
14. Нанотехнологии [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.nanoprom.net/news/russia/282-nanomedicina-.html
15. Пат. 52855 Україна, МПК (2009) А 61 М 1/36 А 61 Н 39/00. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов (мл.), О. Ю. Гончарова, В. О. Шаповалова, Ю. Ф. Чуєв, В. В. Шаповалов, В. П. Черних] ; заявник і патентовласник Харк.
мед. акад. післядип. освіти. № u 201003564 ; заявл. 29.03.10 ; опубл. 10.09.10,
Бюл. № 17. 10 с.
16. Пошук інноваційних інтеграцій методів нанотехнології, фармакологічної гепатопротекції та аутотренінгу (на моделі biofeedback) в
наркології / [І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, А. Є. Горбань та ін.] // Застосування лазерів
у медицині та біології: матеріали ХХХХII Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13
грудня 2014 р. Яремче, 2014. С. 62-65.17. Радучич О. Новые перспективы украинской медицины, или немного о нанотехнологиях [Электронный ресурс] / О. Радучич // Здоров’я України. 2008.
№ 1. С. 34–35. Режим доступа: http://health-ua.com/articles/2338.html
18. Сосін І. К. Медикаментозна корекція стану відміни опіоідів з позиції доказової фармації та доказової медицини / І. К. Сосін, В. В. Шаповалов // Ліки. 2007. № 1-2. С. 94-97.
19. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності : інформаційний лист про нововведення / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова та ін.]. Уст.-розробн.: ХМАПО МОЗ
України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ
України, 2012. № 353 – 2012, вип. 8. 4 с.
20. Судебная фармация: к вопросу самолечения и безрецептурного отпуска
лекарственных средств / [И. М. Трахтенберг, В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова и др.] // Клінічна фармація. 2002. Т. 6. № 3. С. 65.
21. Стандарти профілактичних, реабілітаційних заходів, діагностики і
лікування для використання у наркологічних лікувально-профілактичних
закладах // Фармацевтичне право в наркології / [В. О. Шаповалова, І. К. Сосін,
В. В. Шаповалов та ін.]. Х.: Факт, 2004. С. 728-781.
22. Теорія статистики: навч. посіб. / Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр,
В. К. Горкавий, В. В. Ярова. Х.: ХарРІУАДУ «Магістр», 2002. 300 с.
23. Фармацевтичне право: навч. посіб. / [В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.) та ін.]; за заг. ред. В.О. Шаповалової [Електронний ресурс] : інтеракт. підруч. – [3-є вид.]. – Х., 2011. – 1 електрон. оптик. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP, Vista, 7, Mac OS X,
Ubuntu, 512 Mb RAM, CD-ROM. – Назва з титул. екрану].
24. Чекман І. Нанонаука та нанотехнології: цільова медикаментозна
нанотерапія / І. Чекман, Л. Добровольський, Є. Радванська // Вісник
фармакології та фармації. 2010. № 3. С. 2-9.
25. Черних В. П. Розробка перспективної комбінації психоактивних речовин для лікування хворих з опіоїдною наркоманією / В. П. Черних, І. К. Сосін, В. В. Шаповалов // Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин : Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2008 р. Х., 2008. С. 223-227.
26. Шаповалов В. В. Доказова фармація: способи детоксикаційної
фармакокорекції наркозалежних пацієнтів / В. В. Шаповалов // Український
вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 2, додаток. С. 63-64.
27. Шаповалов В. В. Судова фармація: використання цільової нанотерапії
у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я / В. В.
Шаповалов // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3. С. 62-64.
28. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення тенденцій наркоманії та обгрунтування застосування комбінованих лікарських засобів за допомогою нанотехнологій при лікуванні наркохворих на засадах доказової фармації / В. В. Шаповалов // Довженківські читання: проблема привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги : Матеріали XIV Укр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю, присв. 95-й річн. з дня народж. Засл. лікаря України, Нар. лікаря СРСР О. Р. Довженка, 9–10 квіт. 2013 р. Х.: Вид-во «Плеяда», 2013. С. 301-304.
29. Шаповалов В. В. Судова і доказова фармація: застосування
нанотехнологічних підходів при адиктивних розладах здоров’я у наркопацієнтів
з девіантною поведінкою шляхом екстракорпоральних та інтракорпоральних
методів лікування // Український вісник психоневрології. – 2011. Т. 19, вип. 2
(додаток). С. 222–224.
30. Шаповалов В. В. Судова фармація: використання цільової нанотерапії
у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я //
Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3. С. 62–64.
31. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення наркоманії в Україні
та сучасні підходи для її фармакотерапії із використанням нанотехнологій.
Українській вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 2 (додаток). С. 107 – 111.
32. Boas U. Dendrimers in drug research / U. Boas, P. Heegaard // Chemical
Society Reviews. 2004. Vol. 33. P. 43 – 63.
33. Binnig G. Atomic force microscope / G. Binnig, C. Quate // Physical Review
Letters. 1986. Vol. 56. P. 930 – 933.34. Cao J. Nanoparticles with Raman spectroscopic fingerprints for DNT and
RNA detection / J. Cao, R. Yin, C. Mirkin // Science. 1998. Vol. 281. P. 2017-2020.
35. Diacyllipid-polymer micelles as nanocarriers for poorly soluble anticancer
drugs / Z. Gao, A. Lucyanov, A. Singhal, V. Torchilin // Nano Lett. 2002. Vol. 2. P.
979-982.
36. Desai M. The macroparticles in Caco-2 cells in size dependent / M. Desai,
V. Labhasetwar, E. Valter // Pharmaceutical Research. 1997. Vol. 14. P. 1568-1573.
37. Drexler K. E. Engines of creation: the coming era in nanotechnology. New
York: Anchor Press, 1986. P. 144-147

PDF

License: