Актуальні Питання Медицини та Фармації

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОЇ НАНОТЕРАПІЇ НА ЗАСАДАХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ

Mar 20, 2021

В.В. Шаповалов

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного
та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації. Харків.

Ключові слова:

доказова медицина, доказова фармація, нанотехнології, нанотерапія, фармакотерапія, комбіновані лікарські засоби

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. Авторське право 45659, Україна. Уніфіковані програми з фармацевтичного та медичного права (фармацевтичного, медичного законодавства, судової фармації та доказової фармації) / В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.), В. О. Шаповалова, О. В. Галацан, Ю. В. Васіна, Н. Г.
Малініна, В. О. Радіонова, О. О. Курижева, В. О. Омельченко, Т. О. Лебедєва, А.
Г. Мовсісян (Україна). – № 45948 ; заявл. 16.07.12 ; опубл. 17.09.12.
2. Ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу, гепатопротекторів
нового покоління та біоадаптивного регулювання систем в наркології /
[І. К. Сосін, А. Є. Горбань, О. Ю. Гончарова та ін.] // Довженківські читання:
Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою : матеріали ХV Укр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, 8-9 квітня 2014 р. Х.: Плеяда, 2014. С. 228–231.3. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / [І. В. Лінський, М. В. Голубчиков, О. І. Мінко та ін.] // Щорічний аналітичний огляд. 2007. Вип. IV. 52 с.
4. Волох Д. С. Фармацевтичне право та судова фармація в законодавчому
регулюванні обігу лікарських засобів та здійсненні фармацевтичної діяльності.
Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3, додаток. С. 155.
5. Всеобщий доступ к медицинским услугам – неотъемлемое право человека на здоровье [Электронный ресурс] / [Г. Ooмс, C. Бролан, Н. Эгермонт и др.] // Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. – 2013. Вып. 91, № 1–6. С. 2–3. Режим доступа:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91026/1/9789244506226_rus.pdf
6. Доказова фармація і медицина в наркології щодо біоадаптивного
регулювання: ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу при обігу
(введенні) гепатопротекторів та прополісу / [В. В. Шаповалов (мол.), І. К. Сосін,
В. О. Шаповалова та ін.] // Апітерапія України: матеріали V з’їзду апітерапевтів
і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів, 15–16
жовт. 2015 р. Х. : Оригінал, 2015. –С. 414-422.
7. Інноваційні аспекти застосування мембранного плазмаферезу в
комплексному лікуванні опіоїдної та коаксилової залежності / [І. К. Сосін,
О. Ю. Гончарова, Ю. Ф. Чуєв та ін.] // Архів психіатрії. 2012. Т. 18, № 1. С. 87–93.
8. Кетанов як засіб замісної терапії в системі лікування хворих на наркоманію і токсикоманію / В. О. Шаповалова, І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, Г. М. Вишар // Клінічна фармація: 10 років в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Х., 2003. С. 41.
9. Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності:
нові перспективи наркології / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, О. Ю. Гончарова,
Ю. Ф. Чуєв та ін.] // Архів психіатрії. 2011. Т. 17. № 4. С. 84–89.
10. Линский И. В. Генетические, средовые и судебно-фармацевтические детерминанты развития состояний зависимости в условиях современной Украины / И. В. Линский, А. И. Минко, В. В. Шаповалов // Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і
перспективи розвитку : матеріали ХІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец.,
13–14 лист. 2014 р. Х.: Мадрид, 2014. С. 325-331.
11. Лінський І. В. Офіційні дані медичної статистики і судової фармації у вивченні причинно-наслідкових зв’язків поширеності серед громадян наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДУ / І. В. Лінський, В. В. Шаповалов // Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації,
якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського)
самоврядування : матеріали ХІІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец., 19-
20 листоп. 2015 р. Х.: Сногінова О. Є., 2015. С. 161-168.
12. Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опіоїдній залежності : метод. реком. / [І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, В. В. Шаповалов та ін.]. К.: Укр. центр наук. мед. інформації та пат.-ліценз. роботи МОЗ України, 2011. 20 с.
13. Наркологія : національний підручник з грифом МОН та МОЗ / [І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, А. П. Артемчук та ін.]; за ред. І. К. Сосіна, Ю. Ф. Чуєва. Х.: Колегіум, 2014. 1428 с.
14. Нанотехнологии [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.nanoprom.net/news/russia/282-nanomedicina-.html
15. Пат. 52855 Україна, МПК (2009) А 61 М 1/36 А 61 Н 39/00. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов (мл.), О. Ю. Гончарова, В. О. Шаповалова, Ю. Ф. Чуєв, В. В. Шаповалов, В. П. Черних] ; заявник і патентовласник Харк.
мед. акад. післядип. освіти. № u 201003564 ; заявл. 29.03.10 ; опубл. 10.09.10,
Бюл. № 17. 10 с.
16. Пошук інноваційних інтеграцій методів нанотехнології, фармакологічної гепатопротекції та аутотренінгу (на моделі biofeedback) в
наркології / [І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, А. Є. Горбань та ін.] // Застосування лазерів
у медицині та біології: матеріали ХХХХII Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13
грудня 2014 р. Яремче, 2014. С. 62-65.17. Радучич О. Новые перспективы украинской медицины, или немного о нанотехнологиях [Электронный ресурс] / О. Радучич // Здоров’я України. 2008.
№ 1. С. 34–35. Режим доступа: http://health-ua.com/articles/2338.html
18. Сосін І. К. Медикаментозна корекція стану відміни опіоідів з позиції доказової фармації та доказової медицини / І. К. Сосін, В. В. Шаповалов // Ліки. 2007. № 1-2. С. 94-97.
19. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності : інформаційний лист про нововведення / [І. К. Сосін, В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова та ін.]. Уст.-розробн.: ХМАПО МОЗ
України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ
України, 2012. № 353 – 2012, вип. 8. 4 с.
20. Судебная фармация: к вопросу самолечения и безрецептурного отпуска
лекарственных средств / [И. М. Трахтенберг, В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова и др.] // Клінічна фармація. 2002. Т. 6. № 3. С. 65.
21. Стандарти профілактичних, реабілітаційних заходів, діагностики і
лікування для використання у наркологічних лікувально-профілактичних
закладах // Фармацевтичне право в наркології / [В. О. Шаповалова, І. К. Сосін,
В. В. Шаповалов та ін.]. Х.: Факт, 2004. С. 728-781.
22. Теорія статистики: навч. посіб. / Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр,
В. К. Горкавий, В. В. Ярова. Х.: ХарРІУАДУ «Магістр», 2002. 300 с.
23. Фармацевтичне право: навч. посіб. / [В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.) та ін.]; за заг. ред. В.О. Шаповалової [Електронний ресурс] : інтеракт. підруч. – [3-є вид.]. – Х., 2011. – 1 електрон. оптик. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP, Vista, 7, Mac OS X,
Ubuntu, 512 Mb RAM, CD-ROM. – Назва з титул. екрану].
24. Чекман І. Нанонаука та нанотехнології: цільова медикаментозна
нанотерапія / І. Чекман, Л. Добровольський, Є. Радванська // Вісник
фармакології та фармації. 2010. № 3. С. 2-9.
25. Черних В. П. Розробка перспективної комбінації психоактивних речовин для лікування хворих з опіоїдною наркоманією / В. П. Черних, І. К. Сосін, В. В. Шаповалов // Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин : Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2008 р. Х., 2008. С. 223-227.
26. Шаповалов В. В. Доказова фармація: способи детоксикаційної
фармакокорекції наркозалежних пацієнтів / В. В. Шаповалов // Український
вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 2, додаток. С. 63-64.
27. Шаповалов В. В. Судова фармація: використання цільової нанотерапії
у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я / В. В.
Шаповалов // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3. С. 62-64.
28. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення тенденцій наркоманії та обгрунтування застосування комбінованих лікарських засобів за допомогою нанотехнологій при лікуванні наркохворих на засадах доказової фармації / В. В. Шаповалов // Довженківські читання: проблема привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги : Матеріали XIV Укр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю, присв. 95-й річн. з дня народж. Засл. лікаря України, Нар. лікаря СРСР О. Р. Довженка, 9–10 квіт. 2013 р. Х.: Вид-во «Плеяда», 2013. С. 301-304.
29. Шаповалов В. В. Судова і доказова фармація: застосування
нанотехнологічних підходів при адиктивних розладах здоров’я у наркопацієнтів
з девіантною поведінкою шляхом екстракорпоральних та інтракорпоральних
методів лікування // Український вісник психоневрології. – 2011. Т. 19, вип. 2
(додаток). С. 222–224.
30. Шаповалов В. В. Судова фармація: використання цільової нанотерапії
у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я //
Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3. С. 62–64.
31. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне вивчення наркоманії в Україні
та сучасні підходи для її фармакотерапії із використанням нанотехнологій.
Українській вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 2 (додаток). С. 107 – 111.
32. Boas U. Dendrimers in drug research / U. Boas, P. Heegaard // Chemical
Society Reviews. 2004. Vol. 33. P. 43 – 63.
33. Binnig G. Atomic force microscope / G. Binnig, C. Quate // Physical Review
Letters. 1986. Vol. 56. P. 930 – 933.34. Cao J. Nanoparticles with Raman spectroscopic fingerprints for DNT and
RNA detection / J. Cao, R. Yin, C. Mirkin // Science. 1998. Vol. 281. P. 2017-2020.
35. Diacyllipid-polymer micelles as nanocarriers for poorly soluble anticancer
drugs / Z. Gao, A. Lucyanov, A. Singhal, V. Torchilin // Nano Lett. 2002. Vol. 2. P.
979-982.
36. Desai M. The macroparticles in Caco-2 cells in size dependent / M. Desai,
V. Labhasetwar, E. Valter // Pharmaceutical Research. 1997. Vol. 14. P. 1568-1573.
37. Drexler K. E. Engines of creation: the coming era in nanotechnology. New
York: Anchor Press, 1986. P. 144-147

PDF

Ліцензія: