M.V. Pankiv, V.S. Zhukovsky, O.A. KovalishinG.M. Koval, S.J. LaniN. Kozova, Y. Вoshak, V. Hymon, Y. TymoshenkoB. Vorozhbyt, A.SosnitskiyI.G. Hayduchok, V.V....